Contact   |   Volg ons Facebook
Volg ons Facebook

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden lessen en abonnementen Holland Sport 'De Beeck'

Artikel 1. Algemene voorwaarden Holland Sport B.V.
Voor zover er hieronder niet vanaf wordt geweken, gelden voor:
a. alle producten (lessen en abonnementen) die De Beeck aanbiedt de algemene voorwaarden abonnementen Holland Sport B.V.: www.debeeck.nl/algemenevoorwaarden.
b. het gebruik van onze sportaccommodatie, onze daarvoor opgestelde voorwaarden: www.debeeck.nl/algemenevoorwaarden.

Artikel 2. Definities
Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
Abonnement: alle (les)overeenkomsten die recht geven op meerdere lessen of ritten, zoals les-, periode- en meerbadenkaarten
Abonnementshouder: houder van de pas waarop de meerbaden- of leskaart zijn gezet, te gebruiken op/in een sportaccommodatie die geëxploiteerd wordt door Holland Sport B.V.;
Holland Sport: Holland Sport B.V. en/of (één van) haar moeder- of zustervennootschappen en/of aan haar gelieerde vennootschappen;
Algemene gebruiksvoorwaarden sportaccommodaties: de algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van alle sportaccommodaties van Holland Sport;
(Sport)Pas: Sportpas, te gebruiken door abonnementhouders om hun meerbaden- of leskaart op te zetten;

Artikel 3. (Sport)pas
a. De leskaarten en periodekaarten zijn strikt persoonlijk, slechts bij meerbadenkaarten en doelgroepkaarten is het mogelijk om met meerdere personen gebruik te maken van de kaart.
b. Een Sportpas pas is te bestellen via (de website van) zwembad De Beeck of verkrijgbaar aan de kassa van het zwembad.
c. Op een pas kunnen zwemleskaarten, periodekaarten en meerbadenkaarten gezet worden.
d. Alle abonnementen zijn voor een bepaalde periode geldig.
e. In geval van verlies of diefstal van een pas kan een duplicaatpas worden gemaakt. U kunt hiervoor terecht bij de kassa van het zwembad. De informatie van de oude pas blijft in de computer van de receptie bewaard en kan zonder problemen op de nieuwe pas gezet worden (de kosten hiervoor bedragen € 5,-).

Artikel 4. Algemene bepalingen
a. Voor de betaling en toegangscontrole wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd kassa - en toegangscontrolesysteem. Dit systeem verplicht tot gebruikmaking van de Sportpas. Deze pas heeft u nodig voor de entree van het zwembad.
b. Bij incidenteel of kortstondig verzuim van lessen door abonnementhouder komen die lessen, ongeacht de redenen, te vervallen. Uitsluitend bij langdurig ziekteverzuim is het mogelijk om de geldigheid van de leskaart stop te zetten. Een doktersverklaring is hierbij noodzakelijk.
c. Bij ziekte zijn de eerste twee (2) weken altijd voor eigen rekening. Daarna wordt het tegoed bevroren.
d. Alleen bij het stoppen i.v.m. zwangerschap wordt restitutie van lesgeld verleend.
e. Er wordt geen restitutie of compensatie in tijd gegeven voor eigen vakanties buiten de door Holland Sport vastgestelde schoolvakanties om.
f. Bij verhuizing of een andere omstandigheid waardoor er niet langer gebruik gemaakt wordt van een abonnement bij Holland Sport, ontvangt u geen restitutie op het overgebleven tegoed of de resterende lessen.
g. Door het aanschaffen van een abonnement bij Holland Sport gaat u akkoord met het toezenden van een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor altijd afmelden.
h. Op het gebruik van de sportaccommodaties van Holland Sport zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Holland Sport B.V. van toepassing. Deze zijn te vinden op www.debeeck.nl/algemenevoorwaarden.
i. In de sportaccommodaties gelden huisregels en geldt de algemene plaatselijke verordening (APV). Ernstige overtreding van huisregels kan leiden tot inname van het abonnement of de meerbadenkaart en ontzegging van de toegang tot de accommodatie.
j. Ontzeggingen worden aan de politie gerapporteerd.

Artikel 5. Meerbadenabonnement
a. De meerbadenkaart is voorzien van een einddatum en het aantal bezoeken (10 of 20). De na de einddatum nog overgebleven baden vervallen na deze einddatum.
b. Het tegoed en de einddatum is steeds zichtbaar op de display van de kassa als u gaat zwemmen. Ook de medewerkers aan de kassa kunnen u hierover informeren.

Artikel 6. Deelname aan onze activiteiten
a. Voor deelname aan één of meerdere van onze activiteiten kunt u zich inschrijven via onze website: www.debeeck.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze receptie.
b. Na inschrijving ontvangt u een ‘bewijs van inschrijving’.
c. Indien er voor de activiteit van uw keuze een wachtlijst bestaat, dan is de datum van inschrijving uw volgnummer.
d. Als er een plaats beschikbaar komt wordt er met u, in telefonisch overleg, een startdatum en tijd afgesproken. U ontvangt een schriftelijke bevestiging met alle relevante informatie waaronder het te betalen maandbedrag (zie artikelen 15 en 16).
e. Veranderen van dag en/of tijd is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn. Veranderen kan alleen in overleg met en na toestemming van onze administratie.

Artikel 7. Leeftijd
a. De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de zwemles voor het A-diploma is 4 jaar.

Artikel 8. Lesmethode van onze kinderzwemlessen
a. Holland Sport De Beeck geeft zwemlessen met een ongedeelde leergang. Dat wil zeggen dat uw kind individueel doorstroomt naar een volgende groep. Door constante evaluatie van de kinderen en de instructeurs zorgen wij voor de hoogst haalbare kwaliteit en uiterst kindvriendelijke lessen. Een kind leert veel sneller als het de lessen leuk vindt.
b. Mocht uw kind onverhoopt achter komen te lopen ten opzichte van de rest van de groep, dan kan uw kind extra les krijgen. De extra lessen kosten hetzelfde als de reguliere lessen. Voor sneller vorderende kinderen proberen wij een groep van gelijk niveau (bij dezelfde instructeurs) te vinden.
c. Een lesgroep voor beginners bestaat uit maximaal 20 kinderen met twee vaste instructeurs. Zie ook artikel 11 onder c. Bij privéles zijn dit maximaal twee kinderen.

Artikel 9. Zwemlespas altijd meenemen
Een kind heeft recht op zwemles na het betalen van de lesgelden. Daarnaast moet het zich elke keer met de Sportpas aanmelden bij de zwemles. Bij het vergeten van de Sportpas dient men een extra losse les aan te schaffen ter waarde van € 5.- (prijspeil 2016). De receptie meldt het kind vervolgens aan in het systeem. Bij weigering behoudt Holland Sport/Zwemschool De Beeck Bergen zich het recht voor om het kind de deelname aan de zwemles te ontzeggen.

Artikel 10. Vaste instructeur op alle activiteiten
a. Holland Sport De Beeck streeft er naar, in het belang van een goed contact, altijd dezelfde instructeurs op een groep te hebben.
b. Ziekte, verlof óf noodzakelijke roosterwijzigingen kunnen er desondanks voor zorgen dat een andere instructeur aan een groep wordt toegewezen.
c. Om de continuïteit nog verder te verbeteren geven wij les met twee vaste instructeurs per groep. Mocht een instructeur vervangen moeten worden voor een tijdelijke invaller dan kent de andere instructeur nog steeds van alle kinderen de naam en de vorderingen.

Artikel 11. B-C Zwemles pakket
a. Bij het B-C Zwemles pakket koopt u het B en C diploma voor één tarief, inclusief diploma garantie, ongeacht hoelang uw kind er over doet om deze diploma's te behalen.
b. Betaling van het pakketgeld is alleen mogelijk middels een via een door u ingevuld en ondertekend machtigingsformulier, welke vooraf te downloaden is via onze site. Het betreft een vast tarief, vooraf bij u bekend (inclusief diploma kosten).
c. Voor iedere inschrijving, examen of betalingsherinnering worden (administratie) kosten gerekend.
d. Er wordt onder géén geval restitutie van het lesgeld verleend, aangezien het een vaste pakketprijs betreft.

Artikel 12. Examen-zwemmen
a. Holland Sport De Beeck vaardigt diploma’s uit van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Dit zijn landelijk erkende zwemdiploma’s.
b. Pas als uw kind voldoet aan de door de NRZ gestelde eisen van het diploma mag uw kind afzwemmen (zie voor meer informatie de diploma-eisen).
c. Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met daarop de afzwemdatum en alle relevante informatie.
d. Afzwemmen vindt gemiddeld 1 maal per 2 maanden plaats.
e. Indien uw kind ná het examen wilt doorgaan voor een vervolgdiploma dan kunt u zich daarvoor inschrijven op de dag van het examen. U kunt dan direct doorstromen. Indien er een wachtlijst is wordt uw abonnement/machtiging tijdelijk gestopt en wordt u gebeld zodra er een plaats vrijkomt.

Artikel 13. Betalingen
a. Betaling van lesgeld is alleen mogelijk door middel van een automatische incasso. Het voor u, bij aanvang, geldende maandbedrag staat vermeld in uw startbrief.
b. De betaling van het deelnamegeld geschiedt per maand vooruit.
c. Voor iedere inschrijving, examen of betalingsherinnering worden (administratie)kosten berekend. De éénmalige kosten van de inschrijving bedragen € 10,-.
d. Het deelnamegeld zal in de laatste week van de maand afgeschreven worden.
e. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met het afgeschreven bedrag, dan kunt u tot één maand ná de afschrijving het bedrag door uw bank terug op uw rekening laten storten. Neemt u, om herhaling te voorkomen, wel contact op met onze administratie.
f. De éérste afschrijving kan onder invloed van de startdatum en het inschrijfgeld een afwijkend bedrag zijn. Daarna volgen de normale maandbedragen.
g. Ziekte, vakantie buiten zomersluiting van het zwembad of andere absentie ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
h. Indien wij 2 x achtereen géén geld van u rekening hebben kunnen afschrijven worden er administratiekosten in rekening gebracht en kunt u niet deelnemen aan de lessen tot de achterstallige betalingen gedaan zijn.
i. De prijs van de lessen en activiteiten wordt per 1 september óf per 1 januari door Holland Sport De Beeck opnieuw vastgesteld. In het zwembad en op de website vindt u de op dat moment geldende prijzen.
j. Voor losse activiteiten die niet onder het normale rooster vallen (zoals bijv. huur van het zwembad of cursussen) ontvangt u vooraf een factuur.
k. Per jaar incasseren wij elke maand, uitgezonderd de zomervakantie.

Artikel 14. Waardebonnen
a. Waardebonnen dienen ingeleverd te worden voor het verkrijgen van de korting.
b. Waardebonnen zijn niet in te leveren tegen contante betaling.
c. Waardebonnen zijn niet te combineren met andere acties en kortingen.
d. De aanbiedingen en kortingen kunnen elk moment door Holland Sport De Beeck worden gewijzigd of worden beëindigd.

Artikel 15. Wanneer is er géén les c.q. activiteit
a. Holland Sport De Beeck is gesloten op:

  • Nieuwjaarsdag, 1ste en 2de Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1ste en 2de Pinksterdag;
  • Sinterklaas avond (vanaf 18:00), Kerstavond (vanaf 18:00), 1ste en 2de Kerstdag en Oudejaarsavond (vanaf 18:00).

Op deze gemiste lessen c.q. activiteit wordt géén restitutie verleend aangezien het gemiddelde maandbedrag hier al rekening mee houdt. Een uitzondering wordt gemaakt indien één bepaalde dag in één jaar hierdoor onevenredig vaak uitvalt (méér dan 3 keer), u kunt de gemiste les dan inhalen. Om hiervoor een afspraak te maken kunt u dan zélf contact opnemen met de administratie.
b. Gedurende 4 weken tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio van het zwembad worden er zomerzwemlessen aangeboden. De reguliere zwemlessen vervallen in deze periode. Er wordt géén lesgeld geïncasseerd; de zomerzwemlessen dienen apart te worden betaald.
c. Gedurende alle overige vakanties is Holland Sport De Beeck gewoon geopend, wel gelden er in sommige vakanties aangepaste roosters voor het recreatief zwemmen. Deze informatie kunt u dan vinden op onze website www.debeeck.nl of in het zwembad zelf.
d. Indien er door overmacht onzerzijds géén les of activiteit kan plaatsvinden, trachten wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Op de gemiste lessen zal dan restitutie van het lesgeld verleend worden. De door u eventuele geleden gevolgschade zal niet worden vergoed.

Artikel 16. Lichamelijke beperkingen en gezondheidsrisico’s
a. Wanneer uw kind niet naar de zwemlessen kan komen wegens ziekte, lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico's voor uw kind of andere deelnemers, dient u dit tijdig te melden. De eerste twee zwemlessen zijn voor uw eigen risico, daarna wordt het tegoed bevroren. In overleg met onze administratie kunnen eventuele andere lessen worden ingehaald.
b. Alle lessen c.q. activiteiten zijn met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid opgesteld. Dit geldt voor zowel de uit te voeren oefeningen als voor het te gebruiken materiaal.
c. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen aan de instructeur doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeur in de gelegenheid te stellen de lessen c.q. activiteiten voor u zo veilig mogelijk te laten verlopen. De door u aan ons verstrekte gezondheidsgegevens
gebruiken wij uitsluitend voor het geven van de lessen.
d. Vóór deelname aan lessen of activiteiten dient u zich ervan te overtuigen dat dit voor uw kind géén fysieke risico’s met zich mee brengt. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts.
e. In het voorkomende geval beslist de instructeur of u kunt deelnemen aan de activiteit. U hebt in dat geval geen recht op restitutie van het lesgeld.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
a. Holland Sport is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten die ontstaan door het deelnemen aan lessen c.q. activiteiten (zie ook artikel 20).
b. Holland Sport is alleen aansprakelijk voor beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel indien dit het gevolg is van grove schuld of nalatigheid door een van haar werknemers.
c. Holland Sport is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.
d. Indien het zwembad wordt verhuurd of gebruikt door derden, is de gebruiker aansprakelijk voor lichamelijk letsel, schade aan persoonlijke eigendommen of schade aan het zwembad voor zover dit werd veroorzaakt door de huurder/gebruiker of zijn gasten.
e. Dit is verder geregeld in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 18. Privacybescherming
a. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden bewaard en gebruikt conform het Privacybeschermingsbeleid van Alkmaar Sport N.V. en haar dochtermaatschappij Holland Sport B.V.
b. Wij bewaren uw gegevens in principe zolang u klant of sporter bij ons bent en zullen deze niet delen met anderen.

Artikel 19. Opzegging
a. Om te voorkomen dat er ten onrechte nog deelnamegeld voor de nieuwe maand van uw rekening wordt afgeschreven, dient u vóór de 23ste van de maand, óf direct na ontvangst van de afzwembrief, de lessen c.q. activiteiten bij onze administratie op te zeggen, schriftelijk of middels e-mail naar debeeck@hollandsportbv.nl. De opzegging gaat in per de 1ste van de volgende maand.
b. Ná het afzwemmen stopt uw lidmaatschap niet automatisch. De meeste mensen kiezen er namelijk voor om met een vervolgdiploma verder te gaan. Zie ook artikel 13.

Artikel 20. Holland Sport De Beeck SportPas
Alle kinderen bij ons op zwemles ontvangen gedurende hun lidmaatschap een De Beeck SportPas. Op deze pas is het zwemlesabonnement geladen. Ook kunnen zij hiermee gratis komen recreatief zwemmen op alle reguliere recreatieve zwemuren, met uitzondering van b.v. discozwemmen, kinderfeestjes en meidenavond. Na het beëindigen van de zwemlessen wordt het gratis recreatief zwemabonnement automatisch van de Sportpas verwijderd. Uiteraard kunnen er dan andere abonnementen op de pas gezet worden.

Artikel 21. Slotbepalingen
a. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Holland Sport ‘De Beeck’.
b. Door gebruik te maken van het zwembad aanvaardt u deze algemene voorwaarden.
c. Holland Sport behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Dit geldt ook voor de fysieke (Sport)pas en de daarop te zetten abonnementen. Dit kan inhouden dat de reeds gekochte abonnementen komen te vervallen. Holland Sport communiceert hier tijdig over.

Zwemschool De Beeck Bergen wenst u een plezierige tijd bij ons toe.

Vragen of suggesties zijn altijd van harte welkom.